Podzimní zasedání v Přibyslavi

V pátek, 18. října 2013 se v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi sešel pod vedením starosty Ing. Karla Richtra Výkonný výbor SH ČMS, aby projednal zabezpečení podzimního shromáždění okresních starostů SH ČMS, které se konalo následujícího dne. Zástupci okresů se mohli seznámit s Programem SDH PROFIT, který nabízí hasicí přístroje.

V pátek, 18. října 2013 se v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi sešel pod vedením starosty Ing. Karla Richtra Výkonný výbor SH ČMS, aby projednal zabezpečení podzimního shromáždění okresních starostů SH ČMS, které se konalo následujícího dne.
Jedním z prvních bodů programu bylo zhodnocení čerpání finančních prostředků v letošním roce a posouzení rozpočtu na rok 2014. Členové výboru se seznámili s prodejem objektu Milavy v okresu Písek a odsouhlasili koupi tří nových stříkaček pro Mistrovství světa v požárním sportu, které se bude příští rok konat ve Svitavách ve dnech 13. – 20. července.
V hodnocení Mistrovství republiky v tradičních disciplinách CTIF zaznělo kladné hodnocení jeho zabezpečení nejen ze strany našich účastníků, ale bylo citováno i poděkování zahraničních účastníků, kterých bylo celkem osm soutěžících družstev. Zvláště pak byla oceněna pomoc v zabezpečení akce ze strany místní stanice Dvůr Králové nad Labem.
Vedoucí Ústřední odborné rady prevence Ing. Jan Majer pak hovořil o dalším rozšíření spolupráce se Svazem měst a obcí. Na něj navázal náměstek starosty doc. Václav Liška, který připomněl, že za podpory tohoto svazu letos vyšla publikace s ukázkami literární části soutěže Požární ochrana očima dětí. Mimo jiné také kladně ohodnotil vstřícnost Svazu měst a obcí, zejména pak Josefa Bezdíčka, starosty Horní Čermné, který se věnuje spolupráci s hasiči a také předsedy svazu Dana Jiránka.
Vedoucí ÚOR ochrany obyvatelstva Mgr. Bohumír Martínek pak informoval, že v rámci projektu Zabezpečení přípravy lektorů dalšího vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech v Moravskoslezském kraji byly už vydány čtyři metodické materiály a také o předání prvních deseti odznaků Technik ochrany obyvatelstva, které se uskutečnilo na zámku Kynžvart předchozího dne.
Před zasedáním výkonného výboru jednala Redakční rada časopisu Alarm Revue. O tom a možnostech další existence tohoto periodika hovořil předseda redakční rady Ing. Antonín Maděra.
První náměstek starosty SH ČMS Lubomír Janeba výbor seznámil o realizovaných změnách ve stanovách a o uskutečňovaných změnách vnitřních předpisů, konkrétně Stejnokrojového předpisu a Statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS.
Od brzkého sobotního rána se do Přibyslavi sjížděli starostové okresních sdružení. Na úvod jejich shromáždění vystoupil s hlavním referátem starosta SH ČMS Ing. Karel Richter. Hned ze začátku připomněl, že poprvé využíváme služeb Hotelu Přibyslav, coby majetku sdružení. Stalo se tak na základě rozhodnutí jarního zasedání. Část svého vystoupení věnoval Ing. Richter hodnocení zásahů a likvidaci následků červnových povodní a dalších přírodních katastrof. K tomu a další problematice ochrany obyvatelstva se více věnuje brožura “Hasič a obec v nouzi”, kterou přítomní dlegáti obdrželi na své okresy.
Starosta pak přešel k řešení problému vzniklém kolem časopisu Alarm Revue a poděkoval Ivo Havlíkovi, že se znovu ujal jeho výroby. Zmínil se také o poštovní známce ke 150. výročí založení prvního českého dobrovolného hasičského sboru ve Velvarech a o dalších připravovaných akcích souvisejících s tímto výročím. Kladně zhodnotil akce uplynulého roku, zejména pak sportovní úspěchy na domácích i mezinárodních kolbištích a poděkoval účastníkům, trenérům a organizátorům za jejich práci.
Karel Richter se také věnoval vývoji v Hasičské vzájemné pojišťovně a apeloval na přítomné, že “nemůžeme chtít pro sebe jednostranné výhody,” ale že “se od nás očekává , že se u naší pojišťovny pojistíme a že budeme naší HVP prezentovat a propagovat.”
V závěru pan starosta vyjádřil naději, že z voleb, které se uskuteční příští týden vzejde vláda , která bude dobrovolné hasiče podporovat, stejně jako nově zvolení poslanci.
První náměstek starosty SH ČMS Lubomír Janeba účastníky shromáždění seznámil s písemnými materiály, které jim byly předány. Mimo jiné oznámil změnu data konání jarního zasedání, které vzhledem k Hasičské pouti na Svatém Hostýnu bude mimořádně již v pátek 25. dubna 2014. Zvláště pak upozornil na materiál přípravy V. sjezdu SH ČMS, který by se měl konat 4. a 5. července 2015 v Pardubicích.
Po přestávce vystoupil zástupce Úřadu pro ochranu osobních údajů Dr. Jelínek, který měl přednášku o dodržování zásad souvisejících s ochranou osobních dat. K této problematice také vystoupil autor stránek členské evidence SH ČMS pan Mojmír Studník. V rámci shromáždění se také prezentovala firma Sintex, která vyrábí výstrojní součástky pro hasiče a zástupci okresů se mohli seznámit s Programem SDH PROFIT, který nabízí hasicí přístroje.
Při jednání o novém Výstrojním předpisu předvedla starostka OSH Vyškov Jitka Fabiánová návrh šatové sukně, který měl příznivý ohlas.
Ředitel Kanceláře SH ČMS Ing. Aulický ve svém vystoupení pak upozornil o změnách živnostenského zákona, které sbory musejí respektovat.
Převzato z webových stránek SH ČMS.